ថ្ងៃទី១៣ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣ខេត្ត​កណ្តាល​គឺជាខេត្ត​ទី១០ ដែល​ត្រូវបាន​ប្រកាសជាខេត្តអស់មីន នៅទូទាំងប្រទេស ដែល​នេះគឺ​ជាថ្ងៃប្រវត្តិ​សា​ស្រ្ត​​សម្រាប់​ប្រជាជន​ខេត្តកណ្តាលទាំងមូល បានទទួល​នូវ​សេរីភាព​រួចចាក​ផុត​ពី​ការគំរាមកំហែងដោយសារមីន៕