លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី អាន់វ៉ា អ៊ីប្រាហ៊ីម បានអញ្ជើញមកដល់កម្ពុជាហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ខែមីនា ដើម្បីទស្សនកិច្ចផ្លូវការរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅ កម្ពុជា៕