ដោយ៖ សុវណ្ណកុម្ភៈ / ភ្នំពេញ៖ លោក យី វាសនា អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មា ធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជា មានជំនឿចិត្តថា អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ដែលកម្ពុជា ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជា នឹងរកមេដាយបានច្រើនជាងមុនមិនខាន។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១១ នៅឥណ្ឌូនណេស៊ី កម្ពុជា ដណ្តើមបានរហូតដល់ ២៨ គ្រឿង ហើយសមិទ្ធផលនេះ គឺជាកម្លាំងជម្រុញទឹកចិត្ត ដល់អត្តពលិកជនពិការ ឱ្យខិតខំហ្វឹកហាត់កាន់តែខ្លាំង ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣ នៅកម្ពុជា ឱ្យទទួលបានជោគជ័យ ផងដែរ។

អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម លើក កន្លងទៅ ប្រៀបធៀបនឹងកាលពីឆ្នាំ២០០១ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០០៣ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០០៥ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០០៧ បាន ១គ្រឿង, ឆ្នាំ២០០៩ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០១១ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០១៣ បាន គ្រឿង, ឆ្នាំ២០១៥ បាន គ្រឿង និងឆ្នាំ២០១៧ បាន ១០ គ្រឿង។ ចំពោះឆ្នាំ២០១៩ នៅប្រទេសហ្វីលីពីន ម្ចាស់ផ្ទះ មិនបានរៀបចំឡើយ ហើយឆ្នាំ២០២១ ដែលត្រូវធ្វើនៅវៀតណាមនោះ វៀតណាម ក៏មិនធ្វើដែរ តែប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ទទួលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះជំនួស /V-PC