តម្លៃអតិបរមាលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ នៅតាមស្ថានីយលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈទាំងអស់សម្រាប់អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ៖តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងធម្មតា និងប្រេងម៉ាស៊ូត
– ប្រេងសាំងធម្មតា = ៤.២៥០ រៀល/លីត្រ
– ប្រេងម៉ាស៊ូត = ៤.១០០ រៀល/លីត្រ
(ប្រភពក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល)