ក្នុងឆ្នាំ២០២៣ នេះ ក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំពិព័រណ៍កេសរកូល ដើម្បីអបអរសាទរវេទិកាកេសរកូល ជាតិលើកទី៣ ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ដល់ទី៩ ខែមេសា ដោយមានកិច្ចសហការពីដៃគូអភិវឌ្ឍ និងវិស័យឯកជននានានៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន១ រាជធានីភ្នំពេញ៕