ដោយ​:​បូកគោ​/​កំពត​៖មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​បញ្ជាក់ថា​ប្រជា​ការពារ​ជា​កម្លាំង​ដែល​មិនអាច​ខ្វះ​បាន​សម្រាប់​ក្តី​សុខ​សុវត្ថិភាព​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​មូលដ្ឋាន​។​