ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានកំណត់សម័យប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ២០២២-២០២៣ នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ៦វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២៣។