សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចបានបំបែកឯកទត្តកម្មពិភពលោកចំនួនបី រួចមកហើយគឺ ទី១.គឺរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសដែលក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោក, ទី២.នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលក្មេងជាងគេនៅលើពិភពលោកនិងទី៣.នាយករដ្ឋ មន្ត្រីដែលយូរជាងគេនៅលើពិភពលោក ៕