សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា សម្ដេចតែងតែផ្ដល់អនុសាសន៍អំពីការ រៀបចំការតែងតាំងមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ប្រសិនបើយើងយកមន្ត្រី នៅក្នុង មូលដ្ឋានគឺវាល្អ ជាងយកមន្ត្រីទៅពីចំងាយ។យើងលើកបញ្ហានេះទៅ ចុះ ឧទាហរណ៍ថាអភិបា លខេត្ត ឬអភិបាលរងខេត្ត អភិបាល ស្រុកឬ អភិបាលរង ស្រុកបើរកបាននៅ ក្នុងខេត្តនោះគឺវាល្អចៅហ្វាយខេត្តថា វាលំបាកបន្តិចអាចយកពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនោះ។ប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្ត អភិ បាលស្រុក អភិបាលរងស្រុក បើរើសបាននៅកន្លែងនោះ គឺល្អៗ។