ភ្នំពេញ៖តារាងបច្ចុប្បន្នភាពមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលើក៣២ ឆ្នាំ២០២៣បច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ វេលាម៉ោង ២២:០០នាទី៕

សូមជូនតារាងសង្ខេប៖