ដោយ:មុនីរ័ត្ន/ភ្នំពេញគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (..) បានទទួលស្គាល់និងផ្ដល់បណ្ណសម្គាល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ សរុបចំនួន ១៦៨ នាក់ មកពី ១៨ អង្គភាព និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ សរុបចំនួន ២២នាក់ មកពី ១២ អង្គភាព ដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ ដែលមានដូចក្នុងតារាងខាងក្រោម៖