ភ្នំពេញ៖ ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖« ធ្វើនយោបាយជិត ៣ ទសវត្សរ៍ មិនអាចរកឯកសារ ចុះឈ្មោះបក្សនយោបាយរបស់ខ្លួនបាន»»(មានវិដេអូ)

http://<iframe width=”857″ height=”530″ src=”https://www.youtube.com/embed/E78ySaV_mcU” title=”ទស្សនៈពលរដ្ឋ៖« ធ្វើនយោបាយជិត ៣ ទសវត្សរ៍ មិនអាចរកឯកសារ ចុះឈ្មោះប” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>