៖ក្នុង​រយៈពេលបួនខែដើមឆ្នាំ​២០២៣ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានប្រមូលនូវ​ចំណូល​ពន្ធ-អាករ​តាម​ប្រ​ព័ន្ធ​​គ្រប់គ្រងទិន្នន័យ​ចំណូល​អនឡាញ មាន​ចំនួន​ ៦ ៤៤២, ៥៤ ប៊ីលានរៀល ឬប្រមាណ១៥៩០, ៧៥ លានដុល្លារ ស្មើនឹង ៤៤,៥៤ភាគរយនៃផែនការ​ច្បាប់ស្តី​ពី​ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រងឆ្នាំ​២០២៣៕