ថ្លៃប្រេងឆៅបានធ្លាក់ចុះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីតំរូវការប្រេងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសនាំចូលប្រេងធំបំផុត(ចិន)ក្រោយការបញ្ចេញទិន្នន័យ ចុងក្រោយបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចចិនខ្សោយជាងការរំពឹងទុក និងមានសញ្ញាវឌ្ឍនភាពខ្លះអំពីការជំរុញច្បាប់ពិដានបំណុលនៅសភាអាម៉េរិក។ ប្រេងឆៅម៉ាកBrentសំរាប់ប្រគល់នៅខែសីហាបានចុះ២៨សេនមកនៅត្រឹម៧៣,៤៣ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល នៅពេលប្រេងWTIនៅផ្សារអាម៉េរិកចុះ២៦សេនមកនៅត្រឹម៦៩,២០ដុល្លារក្នុងមួយ បារ៉ែល។សូមបញ្ជាក់ថា ប្រេងម៉ាកទាំងពីបានធ្លាក់ចុះអស់ជាង៤ភាគរយកាលពីថ្ងៃអង្គារ។

May 31, 2023