ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញ៖ រោងចក្រ ផលិត នៅ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា បាន កើន ដល់ រហូតដល់ ១ ,.៩ ៩ ៩ រោងចក្រ ក្រោយពេលក្រសួង ឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និង ន វា នុ វត្ត ន៍ បាន ចុះបញ្ជី រោងចក្រ ផលិត ថ្មី ចំនួន ៥៨ នៅ ឆ្នាំនេះ ។

លោក ហេង សុខ គង់ រដ្ឋលេខាធិការ និង ជា អ្នកនាំពាក្យ ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម មានប្រសាសន៍ថា មាន រោងចក្រ បិទ បណ្តោះអាសន្ន ចំនួន ៤ ០ ឬក៏ បិទ ទាំង ស្រុង នៅ ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែ ឆ្នាំ ២ ០ ២ ៣ នេះ ។ គិត មក ត្រឹម ខែ ឧសភា ឆ្នាំនេះ រោងចក្រ ថ្មីៗ បើក ប៉ុន្តែ ក៏មាន រោងចក្រ មួយ ចំនួន បិទ ផង ដែរ ។

លោក មានប្រសាសន៍ថា រោងចក្រ បើក ថ្មីៗ បាន ផលិត ទំនិញ ផ្សេងៗ ចាប់ពី ស ម្លៀ ក បំពាក់ រហូតដល់ បន្ទះ ស្រូប ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និង គ្រឿង អេ ឡិច ត្រូនិ ច ដែល មាន បច្ចេកវិទ្យា ខ្ពស់ ជាដើម ។ រោងចក្រ ស ម្លៀ ក បំពាក់ ផលិតផល ធ្វើដំណើរ និង ទំនិញ គឺជា ទី ផ្សារ ទៅកាន់ បរទេស យ៉ាង ធំ សម្រាប់ ផ្តល់ ចំណូល ដល់ ប្រទេស ។

កម្ពុជា មាន រោងចក្រ និង សាខា ប្រហែល ១ .១ 00 ដែល មានកម្ម ករ ប្រមាណ ៧ ៥ 0.000 នាក់ ដែល ភាគច្រើន ជា ស្ត្រី ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ផលិតផល មិនមែន ក្នុង វិ ស័ យ កាត់ ដេរ ដូចជា គ្រឿង អេ ឡិច ត្រូនិ ក កង់ គ្រឿង សង្ហា រឹម ប្លាស្ទិក និង ផលិតផល ផ្សេង មាន ការនាំចេញ កើន ឡើង ៕ P / N