ប្រសាសន៍រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា៖ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រី នៅល្ងាច ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣។