បណ្តុំអង្គការសង្គមស៊ីវិល និងបណ្តាញអង្គការសមាគមនានាបានប្រកាសគាំទ្រលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើស​រើសតាំង​​តំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣ បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីព្រឹកថ្ងៃ
ទី៥ខែសីហាឆ្នាំ២០២៣។