ដោយ:បាយ័ន/សៀមរាបៈ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងសោភ័ណភាពស្ទឹងសៀមរាប ។

សូមជូនសេចក្តីបំភ្លឺ :