សមាគមឧកញ៉ាកម្ពុជា និងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CDC) នឹងរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០២៣ និងពិធីពិសារអាហារសាមគ្គីនៅថ្ងៃ​ទី១១ ខែសីហាខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃបរិយាកាស ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគនៅកម្ពុ​ជា ដោយផ្ដោតលើបញ្ហាប្រឈម និងឱកាសជាពិសេសលើវិស័យសំខាន់ៗ៕