រដ្ឋមន្រ្តីថ្មីចុះមើលសកម្មភាពផលិតស្បែកជើង និងពិសារបាយជាមួយបងប្អូនកម្មករ