លោក ឡេង ប៉េងឡុង ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា សម្រាប់អាណត្តិទី៧ នេះ បន្តទៀត