អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារឬអាយឡូ (ILO)បានបង្ហាញលើវេបសាយផ្លូវការបស់ខ្លួនថា កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអត្រាអត់ការងារធ្វើតិចបំផុតត្រឹម០.៥ភាគរយដែលមានន័យថា អ្នកមានការងារធ្វើមានរហូតដល់៩៩.៥ភាគរយដែលឈរនៅលំដាប់ទី២ បន្ទាប់ពីប្រទេសកាតា (០,១%) ដែលមានអត្រាអ្នកអត់ការងារទាបជាងគេក្នុងចំណោម១៨៥ប្រទេស។