ដោយៈ សុផល/ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ព្រឹទ្ធសភា នឹងបើកប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី២០ខែកញ្ញាស្អែកនេះ ដោយមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗចំនួន៥។​

សូមអានរបៀបវារៈសំខាន់ៗដូចខាងក្រោមៈ