ដោយៈសុផល/ភ្នំពេញ : ព្រឹទ្ធសភា បានអនុម័ត សេច ក្តី ព្រា ង ច្បា ប់ ស្តី ពី ការបង្កើ តក្រ សួ ង អ ធិ ការកិច្ច និងសេ ចក្តី ព្រា ង ច្បា ប់ស្តី ពីការបង្កើតរដ្ឋលេ ខាធិ ការ ដា្ឋ ន កិ ច្ច កា រព្រំដែន ក្នុងសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញ នីតិកាលទី៤ ក្រោមអធិបតីភា ព  ឯកឧត្តមកិ ត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ស៊ឹម កា ប្រធានស្តីទីព្រឹទ្ធសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅ ព្រឹ ក ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងអធិការកិច្ច គឺជាឧបក រណ៍គតិយុ ត្ត មួ យ ឆ្លើ យ ត បនឹងកម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី៧ និងយុទ្ធសា ស្ត្រប ញ្ចកោ ណដំ ណា ក់  កាលទី១ បន្តកែទម្រង់ឱ្យស៊ីជម្រៅទូលំទូលាយមានភាពស៊ីចង្វាក់គា្ន ដែលនឹង ផ្តោត លើកា រ លើ កកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនិងសមត្ថភាព សា្ថប័ន ការបង្កើត បរិយាកាសអំណោយ ផល សម្រា ប់ អ ភិវឌ្ឍសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស ការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការបង្កើនភា ព ប្រ កួតប្រជែង ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ដែលប្រកបដោយភាពធន់ ចីរភាព បរិយាប័ន្ន និង ស ង្គ ម ឌីជីថលជាដើម។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងមាន ១០មាត្រា និងត្រូវបានរដ្ឋសភា នៃព្រះរា ជា ណា ចក្រកម្ពុជា អនុម័តយល់ព្រមជាលើកដំបូងចំនួន ១១៤សំឡេង នៃចំនួន ស មាជិ ករ ដ្ឋស ភា ទាំ ងមូល កាលពីថ្ងៃទី១៤ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១ នីតិកាលទី៧។ 

លោក ហួត ហាក់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអធិការកិច្ច បានឡើងមកការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់។ អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យហើយឱ្យយោបល់ឯកភាពទាំងស្រុង លើសេចក្តីព្រា ង ច្បាប់ទាំង មូ ល ដោយឥតកែប្រែចំនួន ៥៩សំឡេង នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល។

ចំណែក សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដា្ឋនកិច្ចការព្រំដែន ជំនួ ស ឱ្យ  អាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែន ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណ ងប ង្កើត ឱ្យមា នស្ថា ប័ន ថ្មី មួ យ ដែលមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍មានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងសមត្ថកិច្ចពេញលេញ ព្រ ម ទាំ ង អា ចស្រូបទាញបន្ថែមនូ វធនធានមនុស្ស ដែលមាន សមត្ថ ភាព ជំនា ញពិ ត ប្រា ក ដ ទាំ ង ផ្នែ កប ច្ចេ ក ទេស ផ្នែកច្បាប់ជាតិ ច្បាប់អន្តរជាតិ និងផ្នែក ជំនាញពាក់ព័ន្ធ ផ្សេង ទៀត ដើ ម្បី លើកក ម្ព ស់ ប្រ សិ ទ្ធភាពនៃការបន្តបេសកកម្មដ៏ពិសិដ្ឋ ក្នុងការដោះស្រាយ បញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេ សជិ តខា ង  ការពង្រឹងកិច្ចការពារអធិបតេយ្យ និងបូរណភាពទឹកដី និងការ លើកស្ទួ យកា រថែ រក្សា ស មិ ទ្ធ ផ លព្រំដែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន ឱ្យឋិតថេរគ ង់វង្សយូរអង្វងទុក ជាមរតកដ៏ឧត្តុង្គឧត្ត ជូនកូនខ្មែរ គ្រប់ជំនាន់។

ការបង្កើតរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែននេះ ធ្វើឡើង ក្នុងចក្ខុវិ ស័យដើម្បី ឈាន ទៅ ក សាងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាង ទាំងព្រំដែនគោក និងព្រំដែនសមុទ្រ ប្រ ក ប ដោ  យភាពពេញលេញច្បាស់លាស់ និងស្ថាពរ ជាព្រំដែនមិត្តភាព សន្តិភាព ស្ថិរភាព កិ ច្ច ស ហ ប្រ តិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍដោយអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ច្បាប់ជាតិ ច្បាប់អន្តរជាតិ និ ង គោ ល ការណ៍ព្រំដែនមិនកែប្រែ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតាក់តែងឡើងមាន០៨មាត្រា និងត្រូវបានរដ្ឋសភា នៃព្រះរា ជា ណា ចកកម្ពុជា អនុម័តយល់ព្រមជាលើកដំបូងចំនួន ១១៤សំឡេង នៃចំនួន សមាជិ ករ ដ្ឋស ភា ទាំ ងមូល កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី១នីតិកា លទី ៧ ។ 

ក្រោយពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន ០១រូប បានឡើងមានយោបល់ និងលើកជា សំ ណួ រ រួ ច មក លោក ឡាំ ជា រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការព្រំដែន បា នឆ្លើ យបំ ភ្លឺ ជូ ន  អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភា។អង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបានពិនិត្យ ហើយឱ្យយោបល់ឯកភាពទាំង ស្រុងលើ សេច ក្តី ព្រា ង ច្បា ប់ ទាំងមូលដោយឥតកែប្រែចំនួន ៥៩សំឡេង នៃចំនួនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំងមូល៕ P / N