ដោយៈ មុនីរ័ត្ន/ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ ស្ដីពីការចាប់​ផ្តើមបើកដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និង​អន្តរជាតិ ការចុះឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ និងការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសម្រាប់សង្កេតមើល​តាម​ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។កិច្ចប្រជុំប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣។

ប្រាប់ក្នុងប្រជុំលោក នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប បានថ្លែងថា ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងថ្ងៃនេះ គឺក្នុងគោលបំណងប្រកាសអំពីការចាប់ផ្តើម​បើកដំណើរការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤។ ផ្អែកតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធកម្ម ច្បាប់​ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា មាត្រា៣ថ្មី “ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ត្រូវធ្វើឡើង ៦ (ប្រំាមួយ) ឆ្នាំម្តង នៅថ្ងៃអាទិត្យ សប្តាហ៍ទី៤ យ៉ាងយូរ មុនដំណាច់ឆ្នាំទី៦ នៃនីតិកាលព្រឹទ្ធសភា លើកលែងតែក្នុងករណីដែលមាន​ចែងក្នុង​បទប្បញ្ញត្តិ​មាត្រា ១០២ ថ្មី (មួយ) នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ត្រូវកំណត់ និងប្រកាសដោយ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី តាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ។

លោកបន្តទៀតថា ប្រធានបទចំនួន ៤ សម្រាប់កិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះ។ក្នុងនោះ៖ទី១. ការចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​សមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤យោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល លេខ ៥៤ ស.ស.រ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។
ផ្តើមចេញពីមូលដ្ឋាននេះ គ.ជ.ប បានត្រៀមខ្លួន និងបានរៀបចំជាស្រេចនូវផែនការមេ ប្រតិទិនការងារ បានកែសម្រួលបទបញ្ជា និងនីតិវិធី រួមទាំងឯកសារគតិយុត្តផ្សេងៗ និងបានត្រៀមសម្ភារ បរិក្ខារផ្សេងៗទៀត ដើម្បីធានាឱ្យការរៀបចំចាត់ចែងការងារបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង​សមាជិកព្រឹទ្ធសភា ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងជោគជ័យ។
ដូចមានក្នុងប្រតិទិនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៥ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលបានចែកជូន ចាប់ពីពេលនេះ​រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត គឺយើងមានការងារជាច្រើនត្រូវធ្វើជាមួយគ្រប់បណ្តាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលមានទាំងគណបក្សនយោបាយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល សមាគម អ្នកសារព័ត៌មាន ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោត។ ការងារទាំងនោះ ត្រូវអនុវត្តតាមដំ​ណាក់កាល និងមានកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម និងបញ្ចប់ច្បាស់លាស់។

ទី២.ការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិ។ក. អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ៖សមាគម ឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋា​ភិបាល អាចបញ្ជូនតំណាងរបស់ខ្លួនមកចូលរួមសង្កេតការណ៍មើលការបោះឆ្នោត ដោយត្រូវបំពេញបែបបទ តាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ដោយ គ.ជ.ប ដូចមានចែង ក្នុងច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីរបស់ គ.ជ.ប។ ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះ អាចទាញចេញពីគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប (www.nec.gov.kh) ឬទទួលយកពីនាយកដ្ឋានសេវាកម្មច្បាប់ និងវិវាទកម្ម នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ដោយឥតគិតថ្លៃ ហើយត្រូវដាក់ពាក្យ​ស្នើសុំរបស់ខ្លួននៅ គ.ជ.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។ខ. អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ៖
អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ ដែលមានបំណងចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោត មានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះដោយផ្ទាល់នៅ គ.ជ.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។

ទី៣. ការចុះឈ្មោះអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិ និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ។ក. អ្នកសង្កេតការណ៍អន្ដរជាតិ៖អង្គការមិនមែន​រដ្ឋា​​ភិបាល​អន្តរជាតិ,អង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសនានាដែលមានបំណងចូលរួមសង្កេតមើលការបោះឆ្នោតត្រូវបំពេញទម្រង់បែបបទពាក្យសុំចុះឈ្មោះ ដែលកំណត់ដោយ គ.ជ.ប និងត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅ គ.ជ.ប ឬផ្ញើទម្រង់ពាក្យសុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែលមក គ.ជ.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ដែលគំរូទម្រង់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនេះ មានក្នុងគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប ផងដែរ។
ខ. អ្នកសារព័ត៌មានអន្ដរជាតិ៖អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ អាចទាញយកពាក្យសុំពីគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប និងអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ​ដោយ​ផ្ទាល់មក គ.ជ.ប ឬផ្ញើពាក្យសុំតាមរយៈអ៊ីម៉ែលមក គ.ជ.ប ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២៤។

របៀបវារៈទី៤.ដែលជារបៀបវារៈចុងក្រោយគឺការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយសម្រាប់សង្កេតមើលតាមការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។គណបក្សនយោបាយ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីគណបក្សនយោបាយ ហើយមានបំណងដាក់ភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីចូលរួមសង្កេតមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ត្រូវបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ តាមទម្រង់បែបបទលេខ ១០០៧ ដែលត្រូវផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយ គ.ជ.ប។ គណបក្សនយោបាយអាចថតចម្លងពាក្យសុំទម្រង់បែបបទលេខ ១០០៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណបក្សនយោបាយ។ ទម្រង់បែបបទស្នើសុំអាចទាញយកពីគេហទំព័ររបស់ គ.ជ.ប (www.nec.gov.kh)។
គណបក្សនយោបាយ ដែលមានបំណងសង្កេតមើលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអគ្គលេខា-ធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅ គ.ជ.ប និងត្រូវដាក់ពាក្យសុំនៅលេខាធិការដ្ឋានរាជធានី ខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោត ប្រសិនបើមានបំណងសង្កេតមើលនៅតាមការិយាល័យ​ចុះ​ឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី ខេត្តនៃភូមិភាគ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យសុំ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ រហូត​ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។

ក្នុងនាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក នុត សុខុម សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា តាមរយៈការបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា អនុវត្តស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោត បទបញ្ជា និងនីតិវិធី ក្រមសីលធម៌ និងសេចក្ដីណែនាំផ្សេងៗ ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ យើងនឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ៕សរន / N