​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​

​គគ្រីសគគ្រូស​

​គុណសព្ទ​

​រឹងរូស​, ដែល​លាន់មាត់​ង​ងិះ​ងងូះ​មិន​ចង់​ធ្វើតាម​បង្គាប់​
​មនុស្ស​គគ្រីសគគ្រូស ។​

​ញុះ​

​កិរិយាសព្ទ​

​និយាយ​ចាក់រុក​នាំ​អុចអាល ឲ្យ​រឹតតែ​ខឹង ឲ្យ​រឹតតែ​ក្ដៅ​ឡើង​
​ញុះ​ឲ្យ​បែកសាមគ្គី ។​

​ទទ្រើត​

កិរិយាវិសេសន៍​

​ដែលមាន​លំនាំ​ទ្រើ​តៗ បែប​ទទាក់​
​ញាក់​ទទ្រើត ។​

​ភាជនីយភណ្ឌ​

(​ភា​ជៈនី​យៈ​ភ័ន​)

​នាមសព្ទ​

( បា​. ) របស់​ដែល​គួរ​ចែក​, ដែល​គួរ​បែង​ចែកគ្នា​បាន ។​

​សុដន់​

​នាមសព្ទ​

​ពាក្យ​និយាយ​ក្លាយ​មកពី ស្ដន “​ដោះ​” (​ម​. ព​. ស្ដន​, ថនៈ​; ថនា ផង ) ។​