.ក្រុមហ៊ុនHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIA ដែលគេស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បាន​សម្រេច​បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់។ ការសម្រេចនេះ គឺធ្វើឡើងក្នុងកិច្ច​ពិភាក្សាត្រីភាគី​រវាងលោក ហេង សួរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងលោក ផាក ជុង វូ(Park Jung Wook) អគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោក គីម ដុង អ៊ីល(Kim Dong il)អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIA ៕ លោក ហេង សួរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ កាលពីថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣​នេះបានស្នើឱ្យលោក Mohammed Ismaeil A. Dahlwy ឯកអគ្គរាជទូតអារាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំកម្ពុជា ពង្រីកវិសាលភាពទីផ្សារការងារ​ជាមួយកម្ពុជា៕

Nov 17, 2023

.ក្រុមហ៊ុនHD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIA ដែលគេស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បាន​សម្រេច​បង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាលើវិស័យឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់។ ការសម្រេចនេះ គឺធ្វើឡើងក្នុងកិច្ច​ពិភាក្សាត្រីភាគី​រវាងលោក ហេង សួរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងលោក ផាក ជុង វូ(Park Jung Wook) អគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងលោក គីម ដុង អ៊ីល(Kim Dong il)អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIA ៕
លោក ហេង សួរ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ កាលពីថ្ងៃព្រសហ្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣​នេះបានស្នើឱ្យលោក Mohammed Ismaeil A. Dahlwy ឯកអគ្គរាជទូតអារាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំកម្ពុជា ពង្រីកវិសាលភាពទីផ្សារការងារ​ជាមួយកម្ពុជា៕