អក្សរសាស្ត្រ

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រតាប់ប្រញាល់ , ប្រថាប់ , ប្រធានាធិបតី , រណ្ដាប់ , រនាប​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រតាប់ប្រញាល់​ (—​ញ៉ា​ល់​) ​កិរិយាវិសេសន៍​ ​ដែល​ប្រញឹកប្រញាប់​រួសរាន់​បន្ទាន់ពេល​ពេក​ឬ​បន្ទាន់ការ​ហួសពេក​ ​បង​, ចុះ​មានធុរៈ​អ្វី ក៏​អញ្ជើញ​ប្រតាប់ប្រញាល់​អី​ម្ល៉េះ ?; ការ​ប្រតាប់ប្រញាល់​, ដំណើរ​ប្រតាប់ប្រញាល់ ។​...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ប្រកាសនីយបត្រ , ប្រដាក់ប្រទុក្ខ , ប្រដាប់ , រងាប់ , រង៉ាប់រងួ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ប្រកាសនីយបត្រ​ (—​សៈ​នី​យៈ​ប័ត​) ​នាមសព្ទ​ ( សំ​. ប្រកា​ឝ​នី​យ + ប​ត្រ​; បា​. ប​កាស​នី​យ...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ បោរាណានុបោរាណ , ប្រជាប់ , ប្រជាប្រិយ , ប្រញាប់ , ប្រដាក់ប្រដឺត​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​បោរាណានុបោរាណ​ (​ប៉ោ​រ៉ា​ណា​នុ​ប៉ោ​រ៉ា​ន​) ​នាមសព្ទ​ ( បា​. ) បុរាណ​មុនៗ​និង​បុរាណ​ជា​លំដាប់​បន្ទាប់​តៗ​មក​ ​ទំនៀម​នេះ​ជា​បោរាណានុបោរាណ មាន​ខុស​មាន​ត្រូវ​ផ្សេងៗ​គ្នា ។​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ បរិញ្ញាបត្រ , បរិវារសម្ប័ទ , ប្រគាប , ប្រកាប់ , ប្រចាប់​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​បរិញ្ញាបត្រ​ (​ប៉ៈ​រ៉ិ​ញ​-​ញ៉ា​-​បាត់​) ​នាមសព្ទ​ ( បា​. បរិ​ញ្ញា + សំ​. ប​ត្រ )...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ ត្រសាប់ , ទ្រនាប់ , ទ្រនាប់ជើង , ធរមានប្បញ្ញត្តិ , នរាធិប​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ត្រសាប់​ ​កិរិយាសព្ទ​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ស្នាប់ គឺ​វាច​រាយ​អ្វីៗ​ឲ្យ​មាន​ស្នើរ​មាន​ស្រទាប់​ ​មេមាន់​ត្រសាប់​សំបុក ។​ ​ទ្រនាប់​ ​នាមសព្ទ​ ​ដែក​បួន​ជ្រុង​សម្រាប់​រង​ញញួរ ឬអ្វីៗ​សម្រាប់​ទ្រាប់​សម្រាប់​រង​,...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ច្រងាប់ច្រងិល , ច្រវាប , ច្រហាប , ត្រដាបត្រដួស , ត្របាំងបះ​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ច្រងាប់ច្រងិល​ (​ច្រ​ង៉ា​ប់​ច្រ​ង៉ិ​ល​) ​កិរិយាវិសេសន៍​ ​ដែល​ត្រឡប់ត្រឡិន ផ្កាប់ផ្ងារ​ច្រើនដង​, ដែល​ជជ្រុលជជ្រក​, ជ្រហឹតជ្រហម​ ​ដួល​ច្រងាប់ច្រងិល ។​ ​ច្រវាប​...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ក្រឡាបញ្ជី , ក្រឡាប់ , គ្រាន់គ្រប់ , គ្រាន់បើ , ចតុរង្គាធិបតី​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ក្រឡាបញ្ជី​ ​នាមសព្ទ​ ​ឋានន្តរ​របស់​មន្ត្រី​ជាន់​កណ្តាល​ខាង​តុលាការ ជា​ស្មៀន​សម្រាប់​កាន់កាប់​បញ្ជី​និង​សំណុំរឿង​ផ្សេងៗ​ជាដើម ។​ ​ក្រឡាប់​ ​កិរិយាសព្ទ​ ​ប្រែ​ពី​ផ្ងារ​ទៅ​ផ្កាប់​ ​រថយន្ត​ក្រឡាប់ ។​...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ កុញ្ជរាធិបតី , ក្រចកចាប , ក្រចាប់ , ក្រសាំងទាប , ក្រឡាតបៈ​

ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​កុញ្ជរាធិបតី​ (—​ប៉ៈ ដី​) ​គុណសព្ទ​ ( សំ​. បា​. កុញ្ជ​រា​ធិ​ប​តិ ) ដែលជា​ធំ​លើ​ពួក​អ្នករក្សា​ដំរី...

អក្សរសាស្ត្រ​៖ សម្រាប់ , ស្ពាន់ក្រាប , ស្រាប់ , ស្រាប់តែ , អាប់ប៉ត្រាប់​

​​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​សម្រាប់​ (​សំ​-​រ៉ាប់​) ​គុណសព្ទ​ ​ដែលមាន​ស្រាប់​, ដែល​បម្រុង​, ដែល​ត្រូវ​ប្រកប​តាម​ការ​ ​ដែក​ជា​របស់​សម្រាប់​ប្រើការ​បាន​ច្រើនយ៉ាង​; ក្រដាស​សម្រាប់​សរសេរ ។​ ​មន្ត្រី​សម្រាប់​ឯក...

​អក្សរសាស្ត្រ​៖ ពង្រាប , ព្រាប , ព្រះក្រាប , ភ្នែកព្រាប , រាយរាប់​

​ដោយៈ ដកស្រង់​ពី​វចនានុក្រម សម្តេច​សង្ឃរាជ ជួន ណាត​ ​ពង្រាប​ ​កិរិយាសព្ទ​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​រាប​; ឲ្យ​ថ្នឹក​ ​ពង្រាបដី​; ពង្រាបគោ ។​ ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាក់បប​, ឲ្យ​រាបសា​, ឲ្យ​រាបទាប​...