វប្បធម៌(ជាតិ និង អន្តរជាតិ)

ឆ្នាំ ២០២០ ខែ មករា មាន​អាយុកាល ២.៧៣៣ ឆ្នាំ​

​ភ្នំពេញៈ ខែ មករា ជា​ភាសាបាលី ឬ សំស្ក្រឹត​ថា មករៈ មានន័យថា ត្រី​ថ្ករ ដែល គេ​ច្រើន​ហៅថា ឆ្លាម​មករ ។ គេ​អាច​ហៅ​ខែ មករា...