រស្មីកម្ពុជា TV

https://www.rasmeinews.com/wp-content/uploads/2020/12/rsm-tv.png

ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសំណេះសំណាល ជាមួយនឹងមន្រ្តីរាជការ និងក្រុម ការងារបច្ចេកទេស ស្ថាបនាហេដ្ឋា រចនាសម័្ពន្ធផ្លូវក្រុង ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ

https://www.facebook.com/rasmeitv/videos/330304104864540/