ស្លាក: ងន្តរជាតិ

ប៉ូលិស​ថៃ​ប្រកាស​តំបន់ហាមឃាត់​ការហែក្បួន​តវ៉ា​ប្រឆាំង​របប​យោធា​

​ប៉ូលិស​ថៃ​បានប្រកាសថា វិមាន​រដ្ឋ​នៅ​ទីក្រុង​បាកក​និង​ផ្លូវ​ជុំវិញ​ទីនោះ ជា​តំបន់​ហាមឃាត់​ចំពោះ​ការដើរ​ក្បួន​តវ៉ា​របស់​ក្រុម​ប្រឆាំង​ដែល​គ្រោង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​ទី​២២​ឧសភា​​។​វា​ជា​ការតវ៉ា​នយោបាយ​ដែ...